mapa strony   |   kontakt   |

Konkurs nr 1/VII/IN/10

Dokument usunięty dnia 28.07.2010
powód: przeniesiona

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
wnioskodawca w Konkursie nr 1/VII/IN/10
organizowanym przez WUP w Szczecinie
ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu

którego celem będzie ograniczenie skutków niepełnosprawności i objęcie szczególną opieką 750 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Polickiego poprzez pogłębioną analizę i kompensację ich deficytów w codziennym funkcjonowaniu.
Przewidywany termin realizacji projektu od 01.01.2010 r. – 31.12.2013 r.

Poszukujemy dwóch partnerów:

1) partnera posiadającego ośrodek rehabilitacyjno – wypoczynkowy,
2) partnera, który zajmuje się prowadzeniem badań społecznych.

Przy wyborze partnera zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
 doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze,
 oferowany wkład potencjalnego partnera w przygotowanie projektu.

Otwarty nabór partnera będzie prowadzony przez 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W konkursie mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które zadeklarują gotowość do współpracy partnerskiej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, w trakcie realizacji projektu oraz spełniające wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu.

Potencjalnym partnerem jest:

1. Każda firma, przedsiębiorstwo, mająca min 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu turnusów rehabilitacyjnych do celów orzeczniczych (ZUS, KRUS), finansowane ze środków publicznych i posiadająca ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy:
 w odległości od Polic do 120 km,
 przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zapewniający całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, wyspecjalizowaną kadra, w tym min. 2 mgr fizjoterapii, oraz psychologa,
 dysponujący bazą zabiegową, noclegową oraz stołówkę usytuowaną w jednym obiekcie,
 posiadający sale konferencyjne i szkoleniowe wyposażone w odpowiednie zaplecze techniczne,
 oferujący program zajęć kulturalno - oświatowych (wycieczki, wieczorki taneczne, ogniska, basen),
 z aktualnym wpisem do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

2. Każdy podmiot badawczy, ośrodek badań społecznych, prywatna uczelnia wyższa, która co najmniej od roku realizuje badania społeczne, posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego
i dysponuje wykwalifikowanym zespołem badawczym, w którym co najmniej jedna osoba posiada tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać informacje o:

 podmiocie (nazwa firmy, adres siedziby, telefon, e-mail) wraz z podaniem obszaru działania,
 wkładzie własnym w realizację projektu (potencjał organizacyjny, kadrowy oraz zaplecze techniczne umożliwiające realizacje celów projektu i skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu),
 doświadczeniu w realizacji podobnych projektów oraz działań zbieżnych z celem projektu i obszarem działalności Partnera.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,
 pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
 inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania partnera

Oferty należy składać osobiście (decyduje data pokwitowania odbioru) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta partnerstwa do projektu innowacyjnego w konkursie nr 1/VII/IN/10”, na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Ostateczny termin składania ofert: 16 sierpnia 2010 r.
- w przypadku składania w sekretariacie Centrum do godz. 15:30.
- jeżeli oferta składana będzie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej do godz. 24:00.
Wyniki postępowania zostaną podane do wiadomości publicznej w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karolina Wieszczak
Dokument z dnia: 27.07.2010
Dokument oglądany razy: 1 068
Opublikował: Karolina Wieszczak
Publikacja dnia: 27.07.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl