mapa strony   |   kontakt   |

Zakres działania Centrum

1. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy o pomocy społecznej, należą:

1) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, tj.:

a) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

2) zadania własne realizowane przez Powiat, tj.:

a)  opracowanie i realizacja, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

c) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,

e) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,

f)  przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

g) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

h) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

i)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

j)  prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

k) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

l)  prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,

m) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

n)  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu,

o) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu,

p) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

q) sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie ich Wojewodzie Zachodniopomorskiemu (również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego),

r)  sporządzanie bilansu potrzeb Powiatu w zakresie pomocy społecznej.

2. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy o rehabilitacji, należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,     

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

 2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków  niepełnosprawności,

 3) opracowywanie oraz przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności, a także udostępnianie ich na potrzeby samorządu województwa,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,

5) dofinansowywanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

6) dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

3. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532), należy:

1) przyznawanie pomocy oraz ustalanie jej wysokości, w drodze decyzji administracyjnej, na zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

2) przyznawanie pomocy oraz ustalanie jej wysokości albo odmawianie jej przyznania, w drodze decyzji administracyjnej, na zadanie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy,

3) wypłata kwoty stanowiącej równowartość pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy.

4. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.), należy wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

5. Do zakresu działania realizowanego przez Centrum, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535,
z późn. zm.), należy zadanie, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krawczak
Dokument z dnia: 23.06.2009
Dokument oglądany razy: 3 398
Opublikował: Małgorzata Marek
Publikacja dnia: 13.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl