mapa strony   |   kontakt   |

Tryb i zasady pracy Centrum

§ 1

1.    Centrum jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach:

       - poniedziałek od 07.30 do 16.00,

       - wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30,

       - piątek od 7.30 do 15.00.

2.   Dni i godziny pracy Centrum podawane są do wiadomości interesantów w trybie przyjętym dla ogłoszeń oraz zarządzeń Dyrektora.

§ 2

      Ogłoszenia oraz zarządzenia Dyrektora podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń w Centrum oraz publikowanie na stronie internetowej Centrum.

§ 3

      Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Polickiego.

§ 4

1.    Centrum wykonuje zadania w oparciu o program działania i plan pracy ustalony przez Dyrektora Centrum.

2.    Dyrektor Centrum nadzoruje realizację planu, o którym mowa w ust.1.

§ 5

1.   Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum określają:

1)      instrukcja obiegu dokumentów,

2)      jednolity rzeczowy wykaz akt.

2.   Zasady i tryb udostępniania przez Centrum informacji o sprawach publicznych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

§ 6

1.   Pisma wychodzące z Centrum są zastrzeżone do podpisu Dyrektora Centrum,
z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w ust. 2.

2.   Pracownik Centrum może wydawać, na wniosek zainteresowanego, zaświadczenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum.

3.   Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jego wydaniu, podlega rejestracji w ewidencji wydanych zaświadczeń.

§ 7

1.    Dokumenty o charakterze księgowym potwierdzające dokonane przez Centrum wydatki wymagają podpisu głównego księgowego Centrum, stwierdzającego prawidłowość formalną i merytoryczną dokonanego wydatku, oraz zatwierdzającego podpisu dyrektora Centrum.

2.   Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do decyzji administracyjnych powodujących wypłatę przez Centrum świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawidłowość ustalenia płatności stwierdza pracownik merytoryczny przygotowujący decyzję, która po podpisaniu przez Dyrektora staje się dowodem księgowym.

4.   Wszelkiego rodzaju dyspozycje, które skutkują bezpośrednim wydatkiem z rachunku bankowego Centrum, wymagają dwóch podpisów:

1)     Dyrektora Centrum i głównego księgowego Centrum,

2)     Dyrektora Centrum i pracownika odpowiedzialnego za obsługę kasową Centrum, w przypadku nieobecności głównego księgowego.

5.   Dyrektor Centrum może ustalić szczegółowe zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w oddzielnej instrukcji.

§ 8

     Kontrolę wewnętrzną w Centrum realizuje Dyrektor

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krawczak
Dokument z dnia: 23.06.2009
Dokument oglądany razy: 3 871
Opublikował: Rafał Jenne
Publikacja dnia: 24.10.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl