mapa strony   |   kontakt   |

RODO

 Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach: iod@pcpr.police.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w celu realizacji zadań ustawowych własnych i zleconych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:
 złożenia wniosku przez klienta,
 zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
 dokonania rozliczeń,
 prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:
 warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i wynika z przepisów prawa,
 dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.

Klauzula dot danych członków stowarzyszeń, organizacji współpracujących

Klauzula dotycząca danych darczyńców

Klauzula dot danych osób przystępujących do zamówień publicznych

Klauzula dotycząca dostawców towarów i usług

Klauzula dotycząca osób biorących udział w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Klauzula dot osób korzystających z ZFŚS

Klauzula dotycząca osób wykonujących prace społeczne użyteczne, prace interwencyjne

Klauzula dot podopiecznych z pieczy zastępczej

Klauzula dot rodziców, opiekunów prawnych, członków rodzin i osób zaprzyjaźnionych

Klauzula informacyjna dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula dot wolontariuszy i osób wspierających

Klauzula dot osób biorących udział w wydarzeniach 

Klauzula dot beneficjentów programu Aktywny Samorząd

Klauzula dot beneficjentów środków PFRON

Klauzula dot beneficjentów programu opieka wytchnieniowa

Klauzula dot beneficjentow usług PCPR

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sabina Wacławczyk
Dokument z dnia: 24.09.2019
Dokument oglądany razy: 621
Opublikował: Sabina Wacławczyk
Publikacja dnia: 24.09.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl