mapa strony   |   kontakt   |

Tryb i zasady pracy w Centrum

Dokument usunięty dnia 25.06.2009
powód: aktualizacja

§ 1

 

 1. Centrum jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07.30 do 15.30, za wyjątkiem poniedziałku, w który Centrum jest czynne w godzinach od 9.00 do 17.00.
 2. Dni i godziny pracy Centrum podawane są do wiadomości interesantów w trybie przyjętym dla ogłoszeń oraz zarządzeń Dyrektora.

 

§ 2

 

      Ogłoszenia oraz zarządzenia Dyrektora podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie ich na tablicach ogłoszeń w Centrum oraz publikowanie na stronie internetowej Centrum.

 

§ 3

 

      Oświadczenia woli w imieniu Centrum składa Dyrektor w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu Polickiego.

 

§ 4

 

 1. Centrum wykonuje zadania w oparciu o program działania i plan pracy ustalony przez Dyrektora Centrum.
 2. Dyrektor Centrum nadzoruje realizację planu, o którym mowa w ust.1.

 

§ 5

 

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Centrum określają:

1)      instrukcja obiegu dokumentów,

2)      jednolity rzeczowy wykaz akt.
 1. Zasady i tryb udostępniania przez Centrum informacji o sprawach publicznych określają przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

§ 6

 

 1. Pisma wychodzące z Centrum są zastrzeżone do podpisu Dyrektora Centrum, z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w ust. 2.
 2. Pracownik Centrum może wydawać, na wniosek zainteresowanego, zaświadczenie w zakresie ustalonym przez Dyrektora Centrum.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po jego wydaniu, podlega rejestracji w ewidencji wydanych zaświadczeń.

 

§ 7

 

 1. Dokumenty o charakterze księgowym potwierdzające dokonane przez Centrum wydatki wymagają podpisu głównego księgowego Centrum, stwierdzającego prawidłowość formalną i merytoryczną dokonanego wydatku, oraz zatwierdzającego podpisu dyrektora Centrum.
 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do decyzji administracyjnych powodujących wypłatę przez Centrum świadczenia na rzecz świadczeniobiorców.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawidłowość ustalenia płatności stwierdza pracownik merytoryczny przygotowujący decyzję, która po podpisaniu przez Dyrektora staje się dowodem księgowym.
 4. Wszelkiego rodzaju dyspozycje, które skutkują bezpośrednim wydatkiem z rachunku bankowego Centrum, wymagają dwóch podpisów:

1)     Dyrektora Centrum i głównego księgowego Centrum,

2)     Dyrektora Centrum i pracownika odpowiedzialnego za obsługę kasową Centrum, w przypadku nieobecności głównego księgowego.
 1. Dyrektor Centrum może ustalić szczegółowe zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w oddzielnej instrukcji.

 

§ 8

 

     Kontrolę wewnętrzną w Centrum realizuje Dyrektor

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krawczak
Dokument z dnia: 25.06.2009
Dokument oglądany razy: 1 076
Opublikował: Krzysztof Krawczak
Publikacja dnia: 25.06.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl