mapa strony   |   kontakt   |

Dofinansowaniwe do likwidacji barier

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby:

  1. z dysfunkcją narządu ruchu,
  2. z dysfunkcją narządu wzroku.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby:

  1. z dysfunkcją narządu ruchu,
  2. z dysfunkcją narządu wzroku,
  3. z dysfunkcją narządu słuchu.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pozycje, które mogą być dofinansowane znajdują się w:

  • Katalogu rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być objęte dofinansowaniem,
  • Katalogu rzeczowym urządzeń (wraz z montażem) lub usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

UWAGA! W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, maksymalna wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych udzielanego osobom niepełnosprawnym wynosić będzie do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie- likwidacja barier architektonicznych

Wnosek o dofinansowanie- likwidacja barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie- likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie tłumacza języka migowego

Zalącznik nr 1- zaświadczenie lekarskie

Procedury postępowania w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 2021


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 08.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 404
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 08.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl