mapa strony   |   kontakt   |

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej, szkieł optycznych, pieluchomajtek i pieluch anatomicznych, wózka inwalidzkiego, protez kończyn itp.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne:

 • które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 3. uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i uzależnione jest od limitu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość dofinansowania jest różna i wynosi:

 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tychoceduty  przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

UWAGA!!!
W związku ze znacznym niedoborem środków PFRON, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami PFRON, w 2021 roku maksymalna wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznie i środki pomocnicze wynosi:

 • do zakupu aparatu słuchowego: 1000 zł za sztukę,
 • do zakupu innych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
 1. do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pełnomocnik

Procedury postępowania w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 2021

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 08.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 048
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 08.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl