mapa strony   |   kontakt   |

Przyznawanie dofinansowania

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Celem turnusu jest rehabilitacja społeczna, a nie lecznicza.
Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie jednego z orzeczeń:

  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
  • o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:

  • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  • w roku kalendarzowym w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
  • będzie uczestniczyła w zajęciach, które przewiduje program turnusu,
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, raz w roku kalendarzowym. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję zgodnie z „Kryteriami przyznawania dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w Powiecie Polickim".

Wysokość dofinansow8ania zależy od stopnia niepełnosprawności, dochodu rodziny oraz przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Po otrzymaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru organizatora, ośrodka i terminu turnusu z listy uprawnionych organizatorów i ośrodków, którzy posiadają wpisy stosowne do niepełnosprawności wnioskodawcy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela osobom zainteresowanym informacji dotyczących ośrodków i organizatorów turnusów, którzy posiadają wpisy do odpowiednich rejestrów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą wybrać ofertę odpowiednią do rodzaju niepełnosprawności i zaleceń lekarza.

Pliki do pobrania:

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus

Wniosek o dofinansowanie turnusu

Zobowiązanie opiekuna

Procedury postępowania w sprawie dofinansowania ze środków PFRON 2021

kryteria - turnusy rehabilitacyjne 2018

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 07.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 371
Opublikował: Anna Bloma
Publikacja dnia: 08.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl