mapa strony   |   kontakt   |

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

"Organizację kursu "Prawo jazdy kategorii B" dla uczestników projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020."

1. Ogłoszenie

   Zmiana ogłoszenia

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

3. Załącznik nr. 1 - formularz oferty

4. Załacznik nr. 2 - oświadczenie o niepodelganiu wykluczeniu

5. Załacznik nr. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków

6. Załacznik nr. 4 - wykaz podstaw wykluczenia

7. Załacznik nr. 5 - umowa

8. Załacznik nr. 6 - opis przedmiotu zamówienia

9. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ CYKLU WYJAZDÓW DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI OSÓB BĘDĄCYCH W PROCESIE USAMODZIELNIENIA LUB BĘDĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ, KTÓRE GO ROZPOCZNĄ

Wyjaśnienie treści Instrukcji dla Wykonawców

1.Ogłoszenie

2. Instrukcja

3. Formularz oferty

4. Oświadczenie

5. Opis przedmiotu zamówienia

6. Wykaz prac

7. Umowa

8. Informacja dotycząca zawarcia umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
„Organizację wyjazdu rozwijającego kompetencje społeczne i umiejętności wychowawcze rodzin znajdujących się w kryzysie” w projekcie „Dorosłość, samodzielność, rodzina”

USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o Ustawy PZP - lipiec 2020

Informacja o zwarciu umowy

 Modyfikacja ogłoszenia z dnia 16.07.2020

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

3. FORMULARZ OFERTY

4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6. WYKAZ DOŚWIADCZENIA

7. UMOWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJE USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W PROJEKCIE "LOKOMOTYWA-CJA" USŁUGI SPOŁECZNE -kwiecień 2020

Informacja dot. zawarcia umowy

Ogłoszenie

Instrukcja dla wykonawców

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz doświadczenia

Umowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: " Wykonanie prac remontowo - adaptacyjnychw mieszkaniu wspomaganym treningowym znajdujacym sie w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 2 w formule "zaprojektuj i wybuduj"" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Wynik wyboru wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Ogloszenie o zamowieniu.pdf

wzor umowy zal 4 po powrakach 24 03 02020.pdf

siwz_r_ostateczna.doc

Zal_1 formularz oferty.doc

Zal_2_oswiadczenie_wykl.doc

Zal_3_osw__warunki_podmioty_trzecie.doc

Zal_5_wzor%20zobowiazania.doc

program_funkc_uzytkowy.pdf

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ CYKLU WYJAZDÓW DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI OSÓB BĘDĄCYCH W PROCESIE USAMODZIELNIENIA LUB BĘDĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ, KTÓRE GO ROZPOCZNĄ- w projekcie DeSeR

Informacja o wyborze wykonawcy

unieważnienie ogłoszenia

ogloszenie

Modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

instrukcja dla wykonawcow

Załącznik 1 formularz oferty

Załącznik 2 oświadczenie

Załącznik 3

Załącznik 4 wykaz prac

Załącznik 5 umowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE W PROJEKCIE "Dorosłość, Samodzielność, Rodzina (DeSeR) na organizację wyjazdów doskonalących osoby sprawujące pieczę zastępczą.

protokół z wyboru wykonawcy

modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik 1

Załącznik 2 oświadczenie

informacja dotycząca uzupełnienia

Załącznik nr 3 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 4 wykaz prac

Załącznik 5 umowa

instrukcja

Informacja o zawarciu umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg na usługi społeczne w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wymaganymi załącznikami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ogłoszenie o zamówienie na usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

informacja o wynikach

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

plan

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWE ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU DZIECKA W POLICACH I DOMU DZIECKA W TANOWIE W PODZIALE NA CZĘŚCI

zapytanie ofertowe art. spożywcze

Załącznik nr 1- zakup i dostawa mięs i wędlin

Zalącznik nr 2- zakup i dostawa ryb

Załącznik nr 3- zakup i dostawa mrożonek i pozostałych artykułów spożywczych

Wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO DOMU DZIECKA W POLICACH I DOMU DIZECKA W TANOWIE W PODZIALE NA CZĘŚCI

zapytanie ofertowe art. spożywcze

Załącznik nr 1 - zakup i dostawa artykułów spożywczych

Załącznik nr 2- zakup i dostawa pieczywa

Zalącznik nr 3- zakup i dostawa miodu z pasieki

Zalącznk nr 4- zakup i dostawa olei

Załącznik nr 5- zakup i dostawa nabiału 

Załącznik nr 6- zakup i dostawa przypraw

Wzór umowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWOENIU NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH W PROJEKCIE "LOKOMOTYWA- CJA" USŁUGI SPOŁECZNE lipiec 2019

informacja dotycząca zawarcia umowy

protokol z wyboru wykonawcy

OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ DOŚWIADCZENIA

UMOWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH  W PROJEKCIE "LOKOMOTYWA- CJA" USŁUGI SPOŁECZNE 06.2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADZENIE WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ DOŚWIADCZENIA

UMOWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W PROJEKCIE "LOKOMOTYWACJA" NA USŁUGI SPOLECZNE 2018

userfiles/PROTOKOL WYBORU WYKONAWCY.pdf

userfiles/MODYFIKACJA INSTRUKCJI I OGLOSZENIA NR 2.pdf

userfiles/MODYFIKACJA INSTRUKCJI.pdf

userfiles/OGLOSZENIE USLUGI SPOLECZNE.pdf

userfiles/US INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW.pdf

userfiles/US FORMULARZ OFERTY.doc

userfiles/US1 OSWIADCZENIE WYKONAWCY.doc

userfiles/US OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf

userfiles/US WYKAZ USLUG.doc

userfiles/US UMOWA.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: USŁUGA ASYSTY

userfiles/UNIEWAZNIENIE ZAMOWIENIA.pdf

userfiles/PROTOKOL WYBORU WYKONAWCY 08_2018.pdf

OGŁOSZENIE - OB

USŁUGA PROJEKTU 2018

OGŁOSZENIE - NABÓR NA STANOWISKO PRACY W PROJEKCIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W PROJEKCIE "LOKOMOTYWA-CJA" USŁUGI SPOŁECZNE 2018

INFORMACJA

SPROSTOWANIE DO PROTOKOŁU Z WYBORU WYKONAWCY

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W PROJEKCIE LOKOMOTYWA-cja z dnia 5 LIPCA 2018 ROKU

OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

MODYFIKACJA INSTRUKCJI NR 1

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ USŁUG

UMOWA

ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU - PRACOWNIK SOCJALNY 2018

ROZEZNANIE RYNKU - PRACOWNIK SOCJALNY 2018 PONOWNE

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU - PRACOWNIK SOCJALNY 2018

ROZSTRZEGNIĘCIE WYBORU - PSYCHOLOG 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU - PEDAGOG 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE WYBORU - DORADCA ZAWODOWY 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - PSYCHOLOG 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - PEDAGOG 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - DORADCA ZAWODOWY 2018

ROZEZNANIE RYNKU - PRACOWNIK SOCJALNY 2018

OGŁOSZENIE - CATERING

OGŁOSZENIE - WIZAŻ

SPROSTOWANIE 

Rozstrzygnięcie konkursu na organizację usług szkoleniowych i doradczych w projekcie "LOKOMOTYWA-cja" - usługi społeczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA "ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W PROJEKCIE LOKOMOTYWA-cja"  USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE

UMOWA

Umowa - wersja edytowalna

INSTRUKCJA

FORMULARZ OFERTY

formularz oferty - wersja edytowalna

OŚWIADCZENIE

oświadczenie - wersja edytowalna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKAZ USŁUG

wykaz usług - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie w sprawie wyboru wykonawców na usługi do projektu "LOKOMOTYWA-cja"

usługi wykonawcy organizacyjno-technicznego

usługi doradcy zawodowego

usługi pedagoga

usługi psychologa

usługa asysty organizacyjno-technicznej projektu "Lokomotywa-cja" realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020

aktualizacja do zapytania ofertowego z dnia 27 lipca 2017 roku - treść ogłoszenia została zmieniona, zmianie uległy zapisy w pkt. 3.2.2., 3.5.1.a, 6.1.

zapytanie ofertowe - usługi psychologa - zmienione

zapytanie ofertowe - usługi pedagoga - zmienione

zapytanie ofertowe - usługi doradcy zawodowego - zmienione

zapytanie ofertowe - usługi psychologa w projekcie "LOKOMOTYWA-cja"

zapytanie ofertowe - usługi pedagoga w projekcie "LOKOMOTYWA-cja"

zapytanie ofertowe - usługi doradcy zawodowego w projekcie "LOKOMOTYWA-cja"

OGŁOSZENIE 

Usługa zarządzania projektem LOKOMOTYWA-cja - ogłoszenie o zamówieniu - usługi

ogłoszenie

projekt umowy

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Brak danych
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Anna Bloma
Dokument z dnia: 30.03.2021
Dokument oglądany razy: 20 412
Opublikował: Sabina Wacławczyk
Publikacja dnia: 23.02.2022
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl